TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ UYG. VE ARŞ. MERKEZİ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Yönetmelik
 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi d/2 bendi uyarınca Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi” adı ile bir merkez kurulmuştur.

 

Amaç ve Görevleri

Madde 2- Merkezin amacı; Türk Gençliğini, milli, insani, manevi ve kültür değerlerinin bilincinde, Yüce Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı gurur duyan, Atatürk İlkelerini yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan kimseler olarak yetiştirmek üzere Türk İnkılabı Tarihi, Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri, Türk Milletinin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetler konularında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu maksatla,

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırma ve gelişmelerin yapılmasını sağlamak,

b) Atatürk ve Türk İnkılabı Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak,

c) Yukarıda amaç kısmında belirtilen konularda konferanslar, seminerler her türlü ilmi toplantılar düzenlemek,

d)  Öğretimde kullanılmak üzere uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübeleri toplamak ve ders aracı şekline sokmak,

e) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alış verişini ve ilmi dayanışmayı sağlamak.

 

Organlar

Madde 3- Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır.

a)  Başkan

b) Genel Kurul

c)  Yönetim Kurulu

 

Başkan

Madde 4- Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen bir öğretim üyesidir. Süresi biten başkan yeniden  seçilebilir.  Başkan kendisine Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri konusunda ders veren  tarihçi öğretim elemanları arasından  üç yıl için bir yardımcı seçebilir. Başkanın görevi sona erince yardımcının görevide  kendiliğinden sonar erer.

Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı yürütme amiridir.Başkan yönetim kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Başkan geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcısı ona vekalet eder, yardımcısı yoksa veya mazeretli ise yönetim kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir başkan atanır.

 

Genel Kurul

Madde 5- Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görev yapan tarihçi öğretim elemanları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan tüm öğretim elemanlarından meydana gelir. Başkan yardımcısı kurulun tabii üyesidir.

Genel Kurula Merkez Başkanı Başkanlık eder.

 Genel Kurul Başkanının çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır. Yıllık çalışma planını görüşür Yönetim Kuruluna 3 üye seçer.

 

Yönetim Kurulu

Madde 6- Yönetim Kurulu,, Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Başkan tarafından gösterilecek 6 aday arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu, Araştırma   ve Uygulama Merkezinin karar organıdır. Başkan tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda Başkana yardımcı olur.

 

Kadrolar

Madde 7- Merkezin öğretim elemanı ve memurlar eliyle görülecek hizmet ihtiyacı Rektör tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla karşılanır.

 

Yürürlük

Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.