Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezimizin çalışmaları öncelikle Türkiye’de milli düzeyde politika üreten ve karar alan kurum, kuruluş ve kişiler ile Yüce Türk Milletinin bütününe hitap etmektedir. Merkezimizin hedef kitlesi Türk Gençliği ve Atatürkçü düşünce alanında faaliyette bulunan sivil toplum örgütleridir.  Merkezimiz çalışmalarında şu noktalara dikkat eder.

·       Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak

·       Ülke çıkarlarını korumak

·       Değişim ve gelişime açık olmak

·       Etik değerlere bağlı olmak

·       Sorumluluk bilincinden ayrılmamak

·       Türkiye’nin sorunlarına duyarlılık göstermek

·       Verimliği ön planda tutmak

·       Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

·       Yönetim ve karar alma süreçlerinde tutarlı, katılımcı ve modern bir anlayışla hareket etmek

 

Bütün bunların yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçları şunlardır:

 

* Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde Yüce Türk Milletinin çıkarlarından ve tam bağımsızlıktan asla taviz vermeyecek; Millî  değerlerimizi öğrenecek ve öğretecek; Ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyecek; Her sahada Atatürk İlke ve İnkılâplarını kendisine rehber edinecek; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısından, çağdaş, demokratik ve laik niteliğinden taviz  verdirtmeyecek gençler yetiştirmek.

* Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürkçü düşünceyi ve Atatürk İnkılaplarını aydınlatacak, değerlendirecek bilimsel araştırmalar yapmak.

* Milli Mücadele Dönemi ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve gelişme sürecinin aydınlatılmasına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, projeler yürütmek ve elde edilen sonuçları yayımlamak ve kamuoyu ile paylaşmak.

* Türk devlet ve toplum hayatına Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını egemen kılmak ve yaşatmak için gerekli bilimsel faaliyetler yapmak.

           

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçları aynı zamanda Yükseköğretim Kanununun amaçları ile de uyuşmaktadır.

 

   

“Yükseköğretim Kanunu İkinci Bölüm

Genel Hükümler

Madde 4- Amaç:

Yükseköğretimin amacı:

a)     Öğrencilerini;

1.    ATATÜRK İnkılâpları ve İlkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı,

2.    Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

3.    Toplum yararlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,

4.    Türk Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

5.    Hür ve Bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

6.    Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

7.    İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,

b)     Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla; ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,

Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.”

 

 

TARİH
 


Türk ve Dünya Tarihinde Yaşanan Olaylar